آرایش با دست چپ یا راست

  • مدت زمان ویدیو: 00:33
  • تعداد بازدید ویدیو: 57
  • تعداد بازدید صفحه:142
  • مشاهده ویدیو

تفاوت افزاد چپ دست و راست دست در آرایش حیوانات خانگی.